Zuiverheid van Hart

 

In de encycliek ' Humanae Vitae ' van 1968, nam paus Paulus VI onder andere de belangrijke thema's huwelijk en zuiverheid in beschouwing. Naar de mening van velen, ook katholieken, riep deze encycliek veel discussie op. Later ging paus Johannes Paulus II, die vol lof was over Humae Vitae, door op dit thema met zijn catechese over de Theologie van het Lichaam. De leer van paus Paulus VI over huwelijk, celibaat en maagdelijkheid. De leer aangaande de zuiverheid gaat ook door bij de opvolgers, paus Benedictus XVI en nu paus Franciscus.

In het boek 'Jezus van Nazareth' (deel 1) gaat paus Benedictus in op de bergrede met de zaligsprekingen. Zalig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Mt 5,8). Het orgaan waarmee de mens God kan zien is het hart, want het verstand alleen is niet genoeg. De ziel die het verstand en de wil aanstuurt moeten geheel in balans zijn. Dus om God te kunnen zien, moet het hart, en de mens zuiver zijn, innerlijk open en vrij. Om dit te verduidelijken refereert paus Benedictus XVI ook aan een tekst uit Psalm 24: " Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer? Wie mag staan in zijn heilig domein? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel aan valsheid niet biedt, die zijn eed aflegt zonder arglist " (Ps. 24,4).

In 2015 verspreidde paus Franciscus een boodschap over de wereld met betrekking tot de Wereld Jongerendagen in Krakau, Polen van 2016. Die boodschap ging met name over de zuiverheid van hart, wat tevens het thema was van die editie van de Wereld Jongerendagen. De paus noemde in die boodschap de term 'menselijke ecologie' omdat hij de zorg prijst die wij hebben voor de zuiverheid van lucht en water. "Maar", zegt de paus, "hoeveel te meer moeten wij dan doen om de zuiverheid te beschermen van wat het meest kostbaar is van alles, namelijk ons hart en onze relaties. Dit kan ons helpen de zuivere lucht te ademen die voortkomt uit schoonheid, ware liefde en heiligheid".

De uitdrukking zuiverheid van hart bevat ook een belangrijk onderwerp namelijk, geweten, genade en relaties. De relaties van jongeren in de zin vriend en vriendin, huwelijk en onze relatie aangaande onszelf (ons lichaam en ziel) en de belangrijkste; onze relatie tot God.

In de brief Gratissimam Sane (1994), een brief aan de gezinnen van de hele wereld, wijst paus Johannes Paulus II op het feit dat het klimaat van het relativisme zoals hij dat noemt, een resultaat is van een crisis van de 'waarheid' en een crisis van 'opvattingen'. Sint Johannes Paulus II zag de manipulaties voor de 'christelijke' woorden 'geweten' en 'genade'. In de encycliek Veritas Splendor schreef hij over het gevaar van de neiging dat het menselijke geweten dat automatisch definieert wat goed is en slecht en daar naar handelt. Het individu ziet zijn eigen waarheid anders dan de waarheid van een ander. In Fulda, 1980, in een toespraak voor de duitse bisschoppen, sprak Johannes Paulus II erover dat veel mensen graag zouden participeren in het kerkelijke leven, maar zij denken dat door de striktheid van de kerk en zijn regels, de kerk tegen de genade is zoals Jezus dat laat zien in het Evangelie. Zij zien de duidelijke verwachtingen niet van Jezus' woorden: " Ga en zondig niet meer " (Joh. 8,11). In deze willen de mensen graag deze woorden volgens hun eigen geweten interpreteren. Daarom herinnert Paus Johannes Paulus II in zijn toespraak te Fulda er ook aan dat het geweten het oog is, dat van zichzelf geen licht heeft, maar het alleen heeft wanneer men kijkt in de ware bron van het licht (in de leer van Jezus Christus).

Christenen kunnen het goede nieuws van het Evangelie niet scheiden van Jezus' oproep an het "opnemen van het Kruis ". Dat betekent bijvoorbeeld werken aan jezelf, werken aan je eigen karakter en een andere oproep van het Evangelie; het navolgen an Hem (Jezus) en dat betekent, jezelf openen voor de samenwerking met Gods genade.

In 1980 te Fulda, vervolgde Johannes Paulus II zijn toespraak met de overwegingen van het Evangelie. "Het Evangelie lijkt soms strikt in zijn spraak, maar het kan niet vervalst worden zodat de mensen het leuk vinden en je kunt er je eigen eer niet in zoeken. Het Evangelie kan zelfs 'een teken zijn dat weersproken wordt'. Binnen het Evangelie is er een grote spanning, namelijk hetgeen wat komt van God en hetgeen dat komt van de wereld. En in het hart van het Evangelie staat het kruis. Er zijn dus twee stromingen in het Evangelie, wat komt van God naar de mensen en de wereld (een stroom van liefde en waarheid) en een andere die door de wereld gaat (het begeren der lust, het begeren der ogen en de ijdelheid van ons leven). En deze laatsten komen niet van God " aldus Johannes Paulus II.

Alle pausen over wie wij spraken geven dus een tegengif in de tijd van spirituele (geestelijke) chaos. Als iemand zegt dat Gods genade en de samenwerking daarmee niet in staat is om voor altijd ons leven stevig te veranderen, moet nadenken over Jezus' woorden die voor iedereen gelden: " Wees heilig zoals je Vader in de hemel heilig is ". Sint Jacobus de apostel zegt ook tegen iedereen: " geloof zonder actie is dood".

Sint Johannes Paulus II bouwde zijn visie van de mens op Jezus Christus. Hij zei: " De mens kan niet begrijpen zonder Christus en zelfs kan de mens zichzelf niet begrijpen zonder Christus ". Door de verlossing door Christus krijgen de mensen de heilige Geest, nieuwe waardigheid van het lichaam en kunnen zij de verleiding op de weg naar zuiverheid weerstaan (zij die consequent veeleisend zijn van hun hart en lichaam zullen zuiverheid van hart verkrijgen). Zuiverheid is een deugd, dus dat betekent standvastig werken aan jezelf en op deze manier is het ook een gave van de heilige Geest, een genade.

Het is nu goed te refereren aan de eerste brief aan de Christenen van Tessalonica: "God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid, maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens, maar God, Hem die u zijn heilige Geest schenkt" (4,7-8). De gave van een zuiver hart kunnen we verkrijgen door gebed, in een dagelijks gevecht met je eigen egoïsme en de krachten van het kwaad. Zelfdiscipline is erg belangrijk. Daarom is het goed om voor jezelf dagelijks je dag te plannen, met daarin tijd voor gebed, voor werk of studie, voor ontspanning (sport) en dit met een ijzeren standvastigheid te realiseren. Dus nooit opgeven in het gevecht met onzuivere verleidingen. De heilige pater Pio heeft ooit gezegd dat hij, met name in zijn jeugd veel heeft gevochten met onzuivere verleidingen. Dit gebeurde vooral 's nachts. Hij vocht er tegen door gebed. Hij adviseert om een afstand te bewaren van het kwaad, want indien je te dichtbij komt dan zal het je pakken. Het kwaad weet geen andere weg om door te dringen tot je ziel dan via jouw eigen wil. Er is geen andere geheime ingang. Het gebed richt je weer op na iedere val in zwakheid. Dus geef nooit op!! De Gemeenschap van de Zuivere Harten is er voor mensen die de intentie hebben voor een standvastig gevecht in de vereniging met God, want dan ben je ALTIJD zeker van de overwinning.

Onze heilige Maagd zei in Fatima dat de zonden die de meeste mensen naar de hel leiden, de zonden zijn van onzuiverheid. In de heilige pedagogie is liefde altijd het meest belangrijk. Seksueel genot en emotionele ervaringen dienen altijd ondergeschikt te zijn aan de regel van de liefde, zoals beschreven in de decaloog.

" Alles is mogelijk voor degene die gelooft " dat zegt Jezus in het Evangelie volgens Marcus. Als je jezelf helemaal aan God geeft door gebed en de Sacramenten, dan zal je van Hem de kracht krijgen om te vergeven, de kracht om je hart te veranderen, voor bekering en om onze wederzijdse relaties te vernieuwen.

De genadevolle liefde van Jezus is het meest effectieve medicijn en therapie voor alle wonden en slavernij veroorzaakt door de zonden. In het dagboek van zuster Faustina zegt Jezus: " Hoe groter de ellende van een ziel, hoe meer recht deze heeft op Mijn genade ".

Jezus nodigt u uit om u aan te sluiten bij de Gemeenschap van de Zuivere Harten, zodat Hij u kan genezen, kan bevrijden van alle vormen van slavernij, een schitterend karakter bij u kan vormen en u een zuiver hart kan schenken.

Iedereen die de intentie heeft om zijn of haar hart aan Jezus te schenken voor genezing en van Hem te leren liefhebben met een zuiver hart, kan zich aansluiten bij de gemeenschap van de Zuivere Harten. Indien u zich wil aansluiten bij ons, geef u hart dan over aan Jezus in het Gebed van de Zuivere Harten (zie 'gebeden') en meld u aan via onze site of via ons mailadres: info@zuivereharten.nl

U bent dan verzekerd van onze speciale gebedsintentie voor u. Wij starten spoedig weer met activiteiten. Houd u deze site goed in de gaten voor meer informatie.