Kruisweg

De Kruisweg van Onze Heer Jezus Christus.

 

 

Eerste Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

 

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom wordt Jezus ter dood veroordeeld?   

Waarom willen wij leven alsof God niet bestaat?

Omdat wij bang zijn voor de keizer, voor de machtigen op aarde;

omdat wij bang zijn voor wie schreeuwen, voor hun grote mond.

Omdat wij bang zijn zelf te vallen, laten wij God vallen; omdat wij zelf willen leven, koste wat kost, moet God dood.

Maar Hij...laat zich veroordelen om ons vrij te spreken:  Jezus, maak vrije mensen van ons.

Onze Vader... Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God wees ons zondaars genadig.

 

Tweede Statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom neemt Jezus het kruis op zijn schouders?

Waarom neemt Hij de straf van een misdadiger op Zich?

Omdat wij voor onze schuld verontschuldiging zoeken;

omdat wij doen alsof wij onze handen in onschuld wassen.

Omdat wij niet willen dragen waar wij schuld aan hebben; omdat wij ons kruis afwentelen op Hem.

Maar Hij...maakte onze last tot de Zijne.

Jezus, draag ons; verdraag ons; draag ons naar God.

Onze Vader... Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.

 

Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom valt Jezus onder het kruis?

Waarom hebben wij Hem zo zwaar belast? Omdat onze schuld ondragelijk is;

omdat wij met zoveel zondaars zijn, omdat wij een wereld vol zonden zijn.

Maar Hij...is gevallen om ons te doen opstaan.

Jezus, richt de gevallen mensheid weer op.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars,  genadig.

 

Vierde Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom ontmoet Jezus zijn bedroefde moeder? Waarom zo beider lijden verdubbeld?

Omdat wij het zwaard zijn dat in haar borst steekt; omdat wij haar hart met droefheid doorboren.

Omdat ons hart Hem heeft tegengesproken; omdat onze gezindheid openbaar is geworden.

Maar Hij...neemt voor ons op de kruisweg zijn moeder mee.

Jezus, maak haar mijn moeder, maak mij haar kind.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons: Heer, ontferm U over ons, God wees ons, zondaars, genadig.

 

Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom helpt Simon Jezus het kruis dragen?

Waarom draagt hij Jezus' kruis achter Hem aan? Omdat ook wij onze plaats moeten weten;

omdat ook wij achter Jezus moeten gaan staan.

Omdat ook wij Jezus' kruis mogen dragen: omdat ook wij achter Jezus aan gaan.

Maar Hij...gaat ons voor op de heilige kruisweg.

Jezus, trek ons, U achterna.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons, God wees ons, zondaars, genadig.

 

Zesde Statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom droogt Veronica Jezus' gezicht?

Waarom na de man Simon deze vrouw op de kruisweg?

Omdat wij de tederheid mogen leren; omdat ons werken liefdewerk zijn mag.

Omdat wat wij doen, kan bezield zijn door liefde;

omdat al ons doen van harte mag worden gedaan.

Maar Hij...laat de afdruk van zijn gezicht bij haar achter.

Jezus, druk Uw gezicht af in mijn hart.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.

 

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom valt Jezus weer onder het kruis?

Waarom was onze liefde-voor-Hem niet groot genoeg?

Omdat wij niet volhardend Hem helpen; omdat wij Hem op de duur laten vallen.

Omdat wij druk en vervolging ontwijken; omdat wij zorgen, rijkdom en begeerten achterna gaan.

Maar Hij...valt hard op onze woorden.

Jezus, laat Uw lichaam onze harten verzachten.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig

 

Achtste Statie: Jezus troost de wenende vrouwen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom troost Jezus de wenende vrouwen?

Waarom moeten wij weeklagen over onszelf?

Omdat wij dor hout zijn, voor het vuur geschikt. omdat wij verdord zijn bij gebrek aan bezieling.

Omdat onze boom tot aan de wortel verdord is; omdat de Heer  er geen vruchten aan vindt.

Maar Hij...is het groene hout en draagt vruchten.

Jezus, troost ons; deel uw vruchten met ons.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars genadig.

 

Negende Statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom valt Jezus opnieuw onder het kruis?

Waarom vangen wij Hem niet op?

Omdat wij gevallen mensen zijn; omdat wij telkens in zonde vallen.

Omdat wij te weinig bij Hem zijn; omdat wij te weinig begaan zijn met Hem.

Maar Hij...valt naast ons, opdat wij mee verrijzen.

Jezus, trek ons mee omhoog, wanneer U opstaat.

Onze Vader...Weessgegroet...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.

 

Tiende Statie: Jezus worst van zijn kleren beroofd

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom wordt Jezus van zijn kleren beroofd?

Waarom laten wij Hem niet met het kleed van zijn moeder?

Omdat wij Hem zien moeten zoals Hij is; omdat wij Hem zien moeten: mens als de mensen.

Omdat wij Hem zien moeten: man van smarten; omdat dank zij zijn striemen wij worden genezen.

Maar Hij...diep vernederd, heeft zijn mond niet geopend.

Jezus, rechtvaardige, maak ons rechtvaardig.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.

 

Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U, Chrstus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom wordt Jezus aan het kruis geslagen?

Waarom Hem ten minste die pjn niet bespaard?

Omdat wij moeten hangen voor aller ogen; omdat Hij getoond moet worden als het heil van de wereld.

Omdat het kruis blijft staan, hoe de wereld ook draait;

omdat wij mogen opzien naar Hem die wij hebben doorstoken.

Maar Hij...bidt tot zijn Vader, bidt voor zijn beulen.

Jezus, denk aan mij in Uw koninkrijk.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God wees ons, zondaars, genadig.

 

Twaalfde Statie: Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom sterft Jezus aan het kruis?

Waarom Hem het leven geheel ontnomen?

Omdat wij anders de ernst niet zien van de zonde; omdat wij anders niet zien wat wij deden.

Omdat wij anders de ernst niet zien van de liefde; omdat wij anders niet zien wat Hij doet.

Maar Hij...schreeuwt het uit, en geeft dan de geest.

Jezus, geef ons Uw leven, geef ons Uw geest.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars genadig.

 

Dertiende Statie: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom wordt Jezus van het kruis afgenomen?

Waarom in de schoot van zijn moeder gelegd?

Omdat wij zijn lichaam mogen ontvangen; omdat wij Hem mogen dragen zoals zijn moeder deed.

Omdat wij zijn lichaam mogen vereren; omdat wij Hem mogen aanbidden en loven.

Maar Hij...is overgeleverd in zondige mensenhanden.

Jezus, maak ons rein van handen en zuiver van hart.

Onze Vader...Weesgegroet Maria...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.

 

 

Veertiende Statie: Jezus wordt in het graf gelegd waaruit Hij in heerlijkheid zal verrijzen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Waarom wordt Jezus begraven?

Waarom wordt Hij neergelegd in de schoot van de aarde?

Omdat hij zo dood is, zo zielloos, geen mens meer; omdat Hij niet meer om aan te zien is.

Omdat aan zijn dood geen twijfel mocht zijn; omdat wij van zijn verrijzenis leven.

Maar Hij...heeft ons verlost door zijn dood en verrijzenis.

Jezus, redder van de wereld, bevrijd ons.

Onze Vader...Weesgegroet...

Ontferm U over ons; Heer, ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.

 

 

Text van de meditaties bij deze kruiswegstaties: pater Dr. Piet Penning de Vries SJ