Heilige v/d Week

 

Heilige van de Week: St. Jozef, Voedstervader van Jezus, hoofd van het Heilig Huisgezin.

Wat we weten van St. Jozef is eigenlijk wat er in de evangelies staat.

Zo weten we dat hij heel trouw en toegewijd was in de taak die God voor hem had voorbestemd. Met veel liefde en zorg omringde hij Maria en het Kind Jezus. Zo beschermde hij Maria, maar ook Jezus door naar Egypte te vluchten toen hij door een engel gewaarschuwd was. Ook luisterde hij goed naar de woorden van de engel toen hij op het punt stond in stilte van Maria te scheiden. Jozef liet hiermee ook zien dat gehoorzaamheid beloond wordt.

Jozef was een man van stilte en gehoorzaamheid, toewijding en trouw.

Het is niet voor niets dat God hem voor deze taak heeft uitverkoren.

Jozef is niet alleen een patroon voor (huis)gezinnen, maar ook voorbeeld van de werklieden, hoop van de zieken, patroon van de stervenden, troost van de ongelukkigen, beschermer van de heilige Kerk, om er maar een paar te noemen. 

Jozef is een zeer krachtige heilige die men altijd kan aanroepen.

Zijn kerkelijke herdenking vindt plaats op 19 Maart.

GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF:

Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en - na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen - smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen wij u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het Kind Jezus hebt omhelsd.

Zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus.

Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.

Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis.

En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.

Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.