Inwendig gebed / App

                pater Dr. J. Bots SJ

                    St. Bernardus

                        1090-1153

                gevierd: 20 Augustus

         St. Vincent A Paulo

                 1581-1660

          gevierd: 27 September

Om een goede (inwendige) relatie met God te krijgen is het inwendig gebed essentieel.

Wat is inwendig gebed?

Misschien kan een gedicht dat duidelijker maken.

Een mevrouw uit Vlaanderen (beproevingen hadden haar hart gelouterd) luisterde enige jaren naar het programma Het Woord van God elke dag opnieuw (met pater Bots SJ bij Radio Maria). Het deed haar zo goed. Het werden " de gelukkigste jaren van mijn leven ". In dit gedicht brengt zij onder woorden wat God met zijn woorden in haar teweeg bracht.

 

Woorden

U horen spreken, Heer,         

de woorden die Gij zegt,                                                                               

 als balsem van den hoge neer,                                                             

 die Gij behoedzaam op de zielen legt.

Zo teder komt Gij nader,                                                             

 liefderijk en zacht                                                                                         

 als de altijd goede Vader,                                                               

  dikwijls onverwacht.

Geen wezen komt zo dicht,                                                                       

  zo innig naar me toe                                                                               

   met woorden vol van licht,                                                                   

  "het doet een mens zo goe".

't zijn woorden stil gesproken,                                                       

   maar o zo diep nabij                                                                         

  die uit de ziel ontloken,                                                                       

 een zegen zijn voor mij.

 

Dit gedichtje vertoont in al zijn eenvoud kenmerken van echte mystiek.  Mystiek in de zin van Karl Rahners' uitspraak:

" De christen van de toekomst zal een mysticus zijn of hij zal niet zijn ".

 

St. Ignatius zelf zegt in zijn Geestelijke Oefeningen het volgende over het inwendig gebed: " Daar is het de Schepper en Heer die Zichzelf meedeelt aan de Hem toegewijde ziel en daar laat de gelovige van zijn kant de Schepper in onmiddellijk contact werken met het schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer. " (Geest. Oef. Nr.15).

 

Hier is het goed om een tekst uit de heilige Schrift te halen om dit duidelijk te maken. We gaan naar Matteüs 6, vers 6:" Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden." Jezus leert ons hier om juist niet opvallend te gaan staan bidden, maar juist jezelf geheel afsluiten, proberen jezelf geheel leeg te maken en al je aandacht aan Hem te schenken. Je zal dan merken dat Hij zelf al naar je toekomt.

 

Misschien kan de volgende tekst u helpen. Onze medeoprichter pater J. Bots SJ  heeft speciaal hiervoor een App ontwikkeld om hierbij behulpzaam te zijn. Hier volgt meer uitleg om om het inwendig gebed beter te begrijpen.

 

Van mystiek contact staan de psalmen vol: De Heer heeft mijn smeken gehoord, Hij kent mijn lijden. Als een ogenblikkelijke, leven gevende schepping van heil en troost in het biddend hart.

Jezus wist geen beter beeld te bedenken van wat er zich afspeelt bij het inwendig gebed dan dat van de 'binnenkamer'. Zoals we dat zien in de evangelietekst van Matteüs (6,6): " Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden."

Zelf sta je in het pikkedonker, in doodse stilte, maar vastberaden toegekeerd naar God, die zelf in het verborgene is, dat wil zeggen in het duister van zijn onvoorstelbare Wezen. Eem geheim waardoor wij geheel en al omvat worden.

Zelf is de biddende mens in de binnenkamer als de man die de hand aan de ploeg slaat, niet achterom kijkend om zichzelf toch nog te redden, maar die zich hoopvol zelf laat wegtrekken naar Hem die je toefluistert, Kom, NN, Mij achterna. In de verhogende heerlijkheid van het kruis. In het inwendig gebed gaan wij Jezus achterna in zijn smartelijk doodslijden. In zijn gebed in de Hof van Olijven gaf de Vader als voorproef Hem te drinken van de lijdensbeker, vol van de droesem van mijn en onze zonden. Abba, lieve Vader, voor U is alles mogelijk, als het mogelijk is, laat dan deze kelk aan Mij voorbij gaan. Maar toch niet wat Ik, maar wat Gij wilt. (Mc.14,36).

Deze volkomen, heilige onverschilligheid word terstond gevolgd door de troost van de heilige Geest: Nu verscheen er een engel om Hem te sterken. (Lc. 22,43).

Aan het kruis volgen innerlijke bereidheid en overgave elkaar onmiddellijk op:  Jezus riep met luider stem: " Vader in Uw handen beveel ik mijn geest, Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest (aan mij en aan ons). (Lc 23, 46)

De 'binnenkamer' is het beeld van wat er in Getsemane en op Golgota gebeurde. Jezus wil. dat wij ons inwendig gebed in het perspectief stellen van dit genadevolle gebeuren: niet omkijken, niet inslapen, maar waakzaam biddend om niet in bekoring te vallen, de bekoring van de zelfredzaamheid (driemaal bij de overheidspersonen, soldaten, een van de misdadigers: red dan U zelf! (Lc. 23,35,37,39).

In gebed en in leven worden wij beproefd om in te slapen en worden wij door Jezus wakker geschud: waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Mt 26,41). Dat overkomt ons driemaal, dat wil zeggen: steeds weer in gebed en leven. Laten wij niet ontmoedigd worden als wij steeds weer bezwijken. Laten wij integendeel Hem bedanken voor deze tekenen van onze zwakheid. Dan wordt onze zwakheid tot kracht, namelijk om door te gaan in zijn kracht.

Met de woorden van pater Penning de Vries (1928-1995): God vervult ons verlangen naar Hem. Steeds weer worden wij getrokken naar het centrum van ons wezen waar God woont, waar Maria en Marta elkander niet meer verliezen. Zo is het einde van het gebedsleven, van gebed en leven, een inniger eenheid van gebed en leven. Goed voor een eeuwige rust!

Hebben wij Hem eenmaal zo diep weten te vinden, in onszelf, dan weten wij ook, dat Hij daar altijd is, dat Hij altijd bij ons is, bij ons tegenwoordig.

Een tekst van St. Jan van het Kruis past daar goed bij:

Pad naar de Berg Carmel van de volmaakte geest; niets, niets, niets, niets, niets, en op de berg niets. Niets verheft mij, niets drukt mij te neer. Als ik niets met eigenbelang begeer, wordt mij alles gegeven zonder dat ik ernaar zoek. Sinds ik mij in het niets heb gesteld, vind ik dat niets mij meer ontbreekt. Zodra je blijft staan bij iets, houd je op naar het Al te streven. Want om van alles tot het Al te komen, moet je je geheel en al van alles ontdoen. (St. Jan van het Kruis) .

Soms ontmoet men de opvatting alsof deze gebeds-ontlediging, het pijnlijk monopolie zou zijn van de zogenaamde 'contemplatieve' orden, terwijl zij daarentegen aan de Godservaring zelf eigen is, en dus algemeen, ongeacht de verschillen van het meer uitwendig leefverband.

Jezuïeten krijgen van hun overheid in een gebedsinstructie te horen, dat het goed is God te zoeken door al het geschapene en heel ons voorstellingsvermogen en verstand te NEGEREN, en in deze duisternis van algehele negatie God te zoeken.

Dit is dus niets anders dan het gebed, waarvan Jezus het beeld heeft aangereikt van de 'binnenkamer', de volstrekte duisternis binnengaan om zich open te stellen voor een God die Zich in ontoegankelijkheid verbergt.

Is dat ook niet het gebed in de eucharistische aanbidding: de geest laten rusten bij zijn hemels-aardse wijze van aanwezig zijn in de Broods gedaante: tegelijk licht en donker. Het gebed van rust is als de toestand van een wachter in de nacht. Er is niets bijzonders dat zijn aandacht, maar hij volhardt in een algemene aandacht. Als een vensterruit schoongewassen voor de zon, zo is heel ons denken en willen leeg om door Gods volheid te worden gevuld. De pijn van het niets is er om door Gods alles te worden ontvangen. Ouderen moeten dit gebed niet afwijzen als te modern. Iedereen moet persoonlijk opnieuw ontdekken wat bidden is. In die zin is het inwendig gebed altijd iets nieuws.

Als je lijden tot gebed geworden is, dan wordt je gebed dadelijk verhoord: en krijg je deel aan het eeuwig heil. Hieruit blijkt hoe krachtig het inwendig gebed is. Geen wonder dat Vincentuis A Paulo zijn volgelingen het inwendig gebed dringend aanbeval. Zouden zij trouw blijven aan het inwendig gebed, dan zou hun congregatie altijd blijven bestaan.

Eenzaam maar niet alleen

Als je geleerd hebt te bidden, als je geleerd hebt je zelf te zijn en je zelf helemaal hebt aanvaard n het samenzijn met Hem die jou zo heeft geschapen en met zoveel liefde heeft verlost, dan leer je vanzelf ook meer authentiek te leven: dat betekent dat je de stille momenten in je leven gaat cultiveren in plaats van te vluchten (met de altijd stromende bron van verstrooiingen van je smartphone). Ze worden een bron van genot, een zaligheid, door Bernardus verwoord: O zalige eenzaamheid, O enige zaligheid (Latijn: O beata solitudo, O sola beatitudo).

J. Bots SJ.

De gemeenschap van de Zuivere Harten zet zich in, het is een van onze doelstellingen, voor verspreiding en hulp bij het inwendig gebed bijvoorbeeld tijdens onze retraites.

Pater Bots SJ heeft speciaal heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld, namelijk een App.

Wat kan ik met deze App zult u denken? De App wil behulpzaam zijn bij de (persoonlijke) ontmoeting met God in het inwendig gebed.

 

U kunt via de Button hiernaast meteen met de App in verbinding komen.

Klik op het icoontje onder de foto van St. Bernardus en dan komt u bij de evangelielezing en de overweging van de dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pater Dr. P.Penning de Vries (1928-1995)

     St. Ignatius van Loyola

                 1491-1556

            gevierd: 31 Juli

   Jezus in de Hof van Olijven

       St. Jan van het Kruis

                 1542-1591

      gevierd: 14 December